Soviet commanders

Chernyakhovsky
Fisanovich
Katukov
Konev
Kuznetsov
Kuznetsov
Novikov
Rokossovsky
Rotmistrov
Vasilevsky
Zhukov

2022 © Russian Military Historical Society Developed by Jetmix